نهال کاری در انبارالوم گلستان

نهال کاری در انبارالوم گلستان

در قالب طرح نهضت سبز و با همکاری منابع طبیعی سه هزار اصله نهال در شهر انبارالوم  کاشته شد.