در بازپس گیری زمین های تصاحب شده در استان گلستان خط قرمزی نداشتیم رئیس قوه قضائیه:

در بازپس گیری زمین های تصاحب شده در استان گلستان خط قرمزی نداشتیم

رئیس قوه قضائیه گفت: رای اخیر دیوانعالی کشور مبنی بر بازپس گیری منابع طبیعی تصاحب شده در گلستان توسط دادگستری در سه دهه قبل، این پیام را دارد که در حفظ حقوق عامه خط قرمز نداریم.

به گزارش صحرانیوز ، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: رای اخیر دیوانعالی کشور مبنی بر بازپس گیری منابع طبیعی تصاحب شده در گلستان توسط دادگستری در سه دهه قبل، این پیام را دارد که در حفظ حقوق عامه خط قرمز نداریم.

وی افزود: نهادها، دستگاه‌ها، تعاونی‌ها و اشخاص دیگر هم بدانند در این دوره به هیچ فرد یا نهادی اجازه داده نخواهد شد که به سرمایه های ملی تجاوز کند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: نظام دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی بر ادله و اقتضای حق و عدل است.

رئیسی اظهار داشت: فضاسازی‌ها و جوسازیها تاثیرگذار نیست؛ بنای دستگاه قضایی برصدور رای بر مبنای شرع و قانون است و ما بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم؛ اعتراض را باید شنید اما خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است.

وی در پایان گفت: همکاران قضایی در سراسر کشور نسبت به جرایم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع نگذارند افراد شرور و متجاسر به قانون میدان پیدا کنند.