تقسیم سیستان و بلوچستان نیازمند نقد اندیشمندان

تقسیم سیستان و بلوچستان نیازمند نقد اندیشمندان

صحرانیوز ؛ چند سالی است که بحث تقسیم استان بصورت رسمی و غیر رسمی مطرح و در هر مرحله دلایلی برای قبول و رد آن از طرف افراد و محافل مختلف بیان میشود. با توجه به مخالفت صریح برخی از بزرگان استان امکان اظهار نظر از بخشی صاحب نظران و دلسوزان استان در مزایا و معایب طرح گرفته شده است. طرحی که میتواند با نگاهی نقادانه در بستر اجتماع جاری و جامعه را درگیر تفکر و انتخاب کند و نهایتا زمینه پذیرش و رد متفکرانه را فراهم کند و جامعه را بسمتی ببرد که قبول و رد طرح را نه کورکورانه بلکه با دلیل و منطق بپذیرد.
از مزایای تقسیم استان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. توزیع عادلانه منابع مالی و تخصیص یافته
با توجه به وسعت استان و مشکلات استان عموما تقسیم منابع مالی استان متوازن نبوده و مرکز استان بهره بیشتری برده و مناطقی از امکانات و حقوق اولیه محرومند. با تقسیم استان منابع مالی متوازن به همه استان تقسیم میشود و البته با افزایش تعداد استانها قدرت چانه زنی از یک استاندار به چند استاندار افزایش یافته و میتوان انتظار افزایش تخصیص ها و کاهش محرومیتها را داشت.
2. جذابیت حضور منابع انسانی و مدیریتی قوی در مناطق مختلف استان
یکی از بزرگترین معضلات استان عدم اقبال مدیران توانمند به حضور و یا ماندگاری در شهرهای استان است بگونه ای که دست مدیران کل در انتصابات گاها خالی است و مجبور به صدور ابلاغ برای کارشناسان ضعیف بعنوان مدیران و تصمیم گیران شهرستانها میشوند. افزایش حقوق و اختیارات در سطوح بالای مدیریتی میتواند زمینه خدمت افراد توانمند را در استانهای جدید بوجود آورد.
3. امکان رسیدگی استانداران و مدیران کل به امورات با کاهش وسعت
پهنه گسترده استان و تنوع معضلات امکان اشراف یک مجموعه به همه امور را میگیرد. تقسیم استان میتواند زمینه حضور دغدغه مند مدیران ارشد را در حوزه فعالیت فراهم کند.
4. ایجاد اشتغال با جذب نیروی انسانی در ادارات کل تازه تاسیس
ایجاد چارت جدید در ادارات کل استانهای تازه تاسیس منجر به زمینه جذب نیرو در ساختارهای جدید خواهد شد. در استانی که بعنوان جوانترین استان کشور محسوب میشود معضل بیکاری برای نیروهای تحصیلکرده یک مشکلی است که بخشی از آن با جذب نیروی جدید در ادارات تازه تاسیس رفع خواهد شد.
5. دسترسی مردم به مسولین بدلیل نزدیکی جغرافیایی مراکز استانها به پهنه تحت پوشش
عدم امکان حضور مستقیم اکثر مردم استان برای پیگیری درخواستها منجر به کندی و یا فراموشی بسیاری از مشکلات مناطق دور افتاده شده که با تفکیک استان این دسترسی سهل خواهد شد.
امید است موضوع تقسیم استان را فارغ از منافع شخصی و گروهی با دیدگاه منافع و مصالح عموم مردم استان به قضاوت بنشینیم و خرد جمعی و دعوت از اندیشمندان در ارایه نظر را محور قرار داده و توسعه متوازن و همه جانبه استان را بعنوان‌ اصل بپذیریم.

مهندس حبیب اعلایی