بیشترین درصد آراء از آن چه کسی بود؟

بیشترین درصد آراء از آن چه کسی بود؟

کدام رئیس جمهور بیشترین درصد رای را در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی کسب کرده است؟