بیشترین درصد آراء از آن چه کسی بود؟

بیشترین درصد آراء از آن چه کسی بود؟

Spread the love

کدام رئیس جمهور بیشترین درصد رای را در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی کسب کرده است؟