مرصادی دیگر درراه است! یادداشت؛

مرصادی دیگر درراه است!

Spread the love

دشمنان انقلاب غربی، عبری ،عربی ، منافقین، نفوذیها، دوتابعیتی وعمروعاص‌های نامه پراکن رادورهم جمع کرده! گویا به جمع بندی رسیده اند که اگر عده ای که سابقه درانقلاب دارند، بیرق مخالفت باولایت رابدست بگیرند، ولایت راتحت فشارقرارداده وایشان مجبور به پذیرش خواسته‌های آنها خواهدشد؛ اماازاین امرغافل شده اندکه همه نهضت ها دارای ریزش و رویش ها است.

به گزارش صحرانیوز ؛ حسین کریمی اول کارشناس ارشد مسائل استراتژیک و مدرس دانشگاه‌های گلستان نوشت: مرصاددردوران دفاع مقدس، درمقطع پایان جنگ وشرایط پیچیده بین المللی،حضورآمریکا ومتحدانش درخلیج فارس کاربردوسیع سلاح شیمیایی توسط صدام وزدن هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی وعوامل دیگرباعث گردید که امام (ره)براساس اصل ۱۱۰قانون اساسی قطنامه ۵۹۸را پذیرفت وآن رابه مصلحت انقلاب اسلامی تشخیص دادند.

درچنین شرایطی دشمنان دچاراشتباه محاسباتی شدندوصدام ومنافقین باپشتبانی آمریکاومرتجعین عرب پس ازپذیرش قعطنامه  ازسوی ایران مرزهای جنوبی وغربی ما راموردتهاجم قراردادند.

لذا گروهک منافقین باحمایت آمریکاوصدام به قصدسرنگونی انقلاب اسلامی وتصرف سه روزه تهران عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان را آغارکرد ودرمسیرحرکت به سمت کرمانشاه مرتکب جنایات فجیعی شدند.

امااین اقدام منافقین بادرایت امام (ره)وایستادگی رزمندگان اسلام اعم ازارتش، سپاه وبسیج درتنگه چهارزبربه کمینگاه نابودی منافقین تبدیل گردید. لذا این عملیات پیروزمندانه مرصاد نام گرفت تا درتاریخ برای همه خائنان به کشوراسلامی ایران درس عبرتی باشد که هرگزبه فکرتوطئه نباشند.

برادران وخواهران؛ ای آنهایی که دغدغه آرمانهای انقلاب اسلامی دارید، بدانید! سالها ازآن حوادث بزرگ میگذرد، دشمن زخم خورده هرچه درتوان داشته برای نابودی انقلاب بکاربرده است ولی باشکست مواجه گردیده است اما دست ازدشمنی برنداشته و الخصوص پس از فتنه ۱۳۸۸، ۱۳۹۶و ۱۳۹۸گویا قدری امیدوارشده است.

معادلات منطقه ای وبین المللی بویژه پس از شهادت سرداردلهاوحوادث پس ازآن دشمنان انقلاب اعم ازآمریکایی،عبری،عربی، منافقین، نفوذیها، دوتابعیتی وعمروعاص‌های نامه پراکن را دورهم جمع کرده است! گویا به جمع بندی رسیده اند که اگر عده ای که سابقه درانقلاب دارند، بیرق مخالفت باولایت رابدست بگیرند و ولایت راتحت فشارقرارداده وایشان مجبوربه پذیرش خواسته های آنها خواهدشد اما ازاین امرغافل شده اند که همه نهضت ها وانقلاب‌ها دارای ریزش و رویش بوده اند.

انقلاب اسلامی دراین چهل ساله عمربابرکتش ثابت کرده است رویشهایش بیش ازریزشهاست وآنهاکه ریزش کردند ازقافله جبهه حق بازماندند وعاقبت بخیرنشدند.

برادران سپاهی.ارتشی وبسیجی ام حماسه سازان عملیاتهای فتح المبین، بیت المقدس، والفجر۸ومرصاد بیاییم یکباردیگربادوستان شهیدمان بارهبرومولایمان امام خامنه ای عزیز پیمان ببندیم که تازنده ایم هرگزلباس رزم پاسداری راازخودجدانکنیم ومطیع امرولایت باشیم.

تاوصیت سرداردلهاکه فرمودند؛ «خامنه ای عزیزراعزیزجان خود بدانید. حرمت اوراحرمت مقدسات بدانید؛»رادرعمل ثابت کنیم تاکوردلان داخلی وخارجی بدانند، سیدعلی تنها نیست وجان برکفانیدرایران،عراق،لبنان،یمن، سوریه، فلسطین، افغانستان، پاکستان، اروپا،آمریکاوافریقا داردکه درمیدان نبرد بااسرائیل، آمریکا، داعش،عربستان و غیره طعم شکست رابرمستکبران  عالم چشانده اند.

مثال عینی این شکست هادر درجنگ ۳۳روزحزب الله، ۲۲روزه غزه، جنگ یمن، درهم کوبیدن پایگاه آمریکایی عین الاسد، سقوط هواپیمای فوق سری حامل فرماندهان عالیرتبه آمریکایی طراح ترورسردارسلیمانی در افغانستان وحوادث اخیراعم ازانفجارناوآمریکایی، انفجارو آتش سوزی دربزرگترین کارخانه فولادجهان ، اعتراضات تبعیض نژادی آمریکاوفریاد استقلال خواهی مردم ایالات مختلف آمریکا نتیجه عملکرد سلطه جویانه سران مستکبر آمریکادرجهان است که درقرن حاضرباعنایت خداوند وهدایت وسازماندهی همه ملت های مظلوم وآزادیخواه عالم توسط انقلاب اسلامی زمینه مرصادی دیگررادرغرب آسیابرای پایان دادن به حضورجهنمی آمریکا رافراهم کرده است.