۱۲ نشریه و پایگاه خبری گلستان مجوز انتشار گرفتند

۱۲ نشریه و پایگاه خبری گلستان مجوز انتشار گرفتند

رییس بخش مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی گلستان گفت: ۱۲ نشریه و پایگاه خبری تحلیلی در استان طی ماه های بهمن و اسفند ۹۶ از هیات نظارت بر مطبوعات، مجوز فعالیت و انتشار گرفتند.

به گزارش صحرانیوز ؛ ایرج رمضانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار کرد: این تعداد شامل ۶ هفته نامه، دو ماهنامه، ۲پایگاه خبری تحلیلی، یک دو هفته نامه و یک فصلنامه است.
وی گفت: هفته نامه های جدید شامل صبح گلستان به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی صالح افتخاری، دیار گلستان به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید حسن میرزایی، سرزمین هیرکان به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی فرشته سادات سید النگی، گلستان سبز به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی عبدالله فرخی، گرگانشهر به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی ابوذر پور ادیب و انسجام ملی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی عبدالغفور توکلی است.
وی؛ دو هفته نامه صبح جرجان به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی امیر قرائی، دو ماهنامه نامه پیش بسوی کسب و کار به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی فاطمه زمانی و نوده بازار به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مریم نوروزی و فصلنامه هنوز به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید ابوالفضل فخار را از دیگر نشریه های جدید استان برشمرد.
رمضانی افزود: دو پایگاه خبری تحلیلی گلستان نیوز به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمد بای و ساجد خیر به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی صیدا کریمی نیز مجوز فعالیت دریافت کرده اند.
به گفته وی؛ اکنون در استان گلستان ۷۲ نشریه شامل هفته نامه، دو هفته نامه، ماهنامه، دو ماهنامه، فصلنامه، دو فصلنامه و سالنامه ؛ ۳۴ پایگاه خبری تحلیلی و ۶ نشریه الکترونیک دارای مجوز فعالیت وجود دارد.
استان شمالی و مرزی گلستان یک میلیون و ۸۶۹ هزار نفر جمعیت دارد که در ۳۰ شهر و یکهزار و ۷۵ روستا زندگی می کنند.