درباره ما

۳۴۲_۲۲۸

یکی از عناصر اثرگزار و نقش آفرین ، در عرصه های مختلف حیات اجتماعی بشر، رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی است. رسانه به عنوان مهمترین ابزار گردش اطلاعات و انتقال پیام به مخاطب ، نقش های بی بدیلی را در سرنوشت گروه های انسانی و ملت های مختلف ایفا می نماید.

نقش رسانه ها ، در تعاملات وتحولات اجتماعی از آن جهت پراهمیت است که به برقراری ارتباطات ، می انجامد و ارتباط نیز نه تنها یک ضرورت اجتناب ناپذیر در زندگی گروهی انسان ، بلکه سنگ بنا و هسته اصلی جامعه محسوب می گردد.
بر همین اساس و به منظور ابفای نقش مثبت در عرصه اطلاع رسانی پایگاه خبری فرهنگی صحرانیوز پای به عرصه ی رسانه می گذارد تا فارغ از هرگونه وابستگی به این و آن به فراخور توان خود به اطلاع رسانی سالم بپردازد و در این راه صداقت و انصاف را سرلوحه فعالیت خویش قرار دهد.
صحرانیوز در جریانات فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور و منطقه موضعی مستقل داشته و وابسته به هیچ یک از جریان های سیاسی نیست و اساساً هیچ یک از جریان های سیاسی را مطلق نمی داند و معتقد به استفاده از ظرفیت های مثبت نهفته در اشخاص و گروه های مختلف است.
انتشار اخبار، مقالات و تحلیل ها در سایت صرفاً جنبه اطلاع رسانی داشته و موضع پایگاه خبری فرهنگی صحرانیوز نمی باشد.
آنجا که نیاز به موضع گیری باشد، موضع پایگاه خبری فرهنگی صحرانیوز در قبال جریان ها و حوادث مختلف در بخش یادداشت ها انعکاس می یابد.

مدیریت پایگاه خبری فرهنگی صحرانیوز